Regulamin Sklepu Internetowego

www.nauki-noah.com

Dzień dobry!

Nazywam się Kamil Borowski  i jestem twórczynią produktów elektronicznych, które sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://www.nauki-noah.com/sklep-internetowy 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail naukinoah@gmail.com

 

Pozdrawiam i życzę wspaniałych zakupów, 

Kamil Borowski 

NAJWAŻNIEJSZE PODSUMOWANIA Z REGULAMINU: 

1. ZWROTY PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH (WARSZTATY // KURSY / MEDYTACJE) NIE SĄ UZNAWANE PRZEZE MNIE -- INWESTUJĄC W NIE ZGADZASZ SIĘ NA TO (WIĘC PROSZĘ CIĘ O UWAŻNE INWESTOWANIE) . 

2. REKLAMACJE SĄ ROZPATRYWANE JEŚLI PRODUKTY CI DOSTARCZONE SĄ USZKODZONE I W CIĄGU 7 

DNII NIE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE // NAPRAWIONE . 

3. KAMIL NIE JEST TERAPEUTĄ , JEST MENOTOREM / COACHEM - DLATEGO WSPÓŁPRACA Z KAMILEM JEST NAJLEPSZA JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ STABILNĄ PSYCHICZNIE I EMOCJONALNIE. NATURA COACHINGU I MENTORINGU JEST ZUPEŁNIE INNA NIŻ NATURA TERAPI! 

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. Operator Płatności – Paypal , Przelewy Bankowe 

 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem 

 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.nauki-noah.com/sklep-internetowy

 6. Sprzedawca – Kamil Borowski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nauki Noah  

 

II. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:    

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 

 6. W momencie dokonywania zakupu w Sklepie, Kupujący musi mieć ukończone 18 lat. 

 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.

 2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.

 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  

 4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie. 

 5. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail naukinoah@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 7 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

IV. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

 

V. Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  1. kliknąć na ikonkę ZAINWESTUJ TERAZ  ( przy wybranym produkcie) ,

  2. zostaniesz przekierowany na stronę www.paypal.com /// przelew bankowy ( w zależności od preferencji) 

  3. dokonasz płatności (dokonując płatności zgadzasz się na regulamin i warunki zakupu) 

  4. zostaniesz przekierowany na stronę internetową https://www.nauki-noah.com/strefa-kursow 

  5. stworzysz konto używając adresu email (najlepiej tego samego , którego użyłeś płacą za produkt) 

  6. W ciągu maxymalnie 12h dostaniesz dostęp do kursu na stronie. 

W przypadku, gdy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT za zakupiony produkt elektroniczny, należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail naukinoah@gmail.com

 

VI. Praca z Kamilem 1:1 

 1. Na spotkania online Kupujący umawia się, rezerwując termin przez kontakt emialowy naukinoah@gmail.com . W przypadku zakupu produktu zawierającego więcej niż jedno spotkanie, należy zarezerwować termin każdego spotkania oddzielnie.

 2. Zmiana terminu lub anulowanie spotkania możliwe jest najpóźniej 24 godziny przed umówioną datą i godziną spotkania. Po tym terminie, spotkanie przepada, a środki nie zostaną zwrócone.

 3.  W przypadku produktów zawierających cykl spotkań 1:1, Klient jest informowany o maksymalnym czasie, w którym wszystkie spotkania z cyklu muszą się odbyć. Spotkania, które nie zostaną wykorzystane w przewidzianym dla danego produktu czasie, przepadają.

PRACA 1:1 Z KAMILEM oferuje indywidualne konsultacje ENERGY SHIFT (re-wind) które jego autorską metodą pracy! sesji udziela za pomocą połączeń wideo z użyciem aplikacji Skype / FaceTime / WhatsApp / Facebook dla klientów zdalnych i międzynarodowych.

Punktualność

Spóźnienie skutkuje skróconą sesją, która potrwa tylko tyle, ile czasu pozostało zgodnie z rezerwacją. W tym wypadku zostanie naliczona pełna cena sesji.

Wyłączenie odpowiedzialności

Autorska metoda ENERGY SHIFT (RE-WIND)  może oferować korzyści dla wielu problemów  duchowych. NIE zastępuje diagnozy medycznej, terapii farmakologicznej, operacji, radioterapii ani innych konwencjonalnych interwencji medycznych ani pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Prawidłowe badania lekarskie i oceny diagnostyczne przeprowadzane przez lekarza lub innych pracowników służby zdrowia psychicznego są ważnym aspektem leczenia i dobrego samopoczucia. PROCES ENERGY SHIFT to procesy ściśle ograniczony do modyfikacji emocji, przekonań i ich związku z samopoczuciem.

 

KAMIL BOROWSKI NIE udziela porad medycznych ani nie zaleca stosowania jakiegokolwiek procesu lub techniki jako formy leczenia problemów fizycznych, emocjonalnych, psychicznych lub medycznych.

 

Wszyscy klienci powinni skonsultować się ze swoim lekarzem lub terapeutą zdrowia psychicznego, jeśli są zaniepokojeni udziałem w procesie ENERGY SHIFT. Zamiarem Kamil Borowskiego jest udzielanie informacji, które pomogą klientowi w osiągnięciu dobrego samopoczucia emocjonalnego i duchowego.

Poufność

Proszę zrozumieć, że praca, którą wspólnie wykonujemy, nie jest terapią, a zgadzając się na sesję potwierdzasz, że jesteś stabilny/a emocjonalnie, zdrowy/a psychicznie i osobiście odpowiedzialny/a za wszystkie własne decyzje i zobowiązania. Wszystkie informacje, które udostępniasz podczas naszych sesji są ściśle poufne, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Należy pamiętać, że jako facylitator nie mam tego samego rodzaju „przywileju” komunikacji, który zgodnie z prawem może mieć terapeuta.

 

VII. Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa zakupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego. 

 

VIII. Odstąpienie Konsumenta od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

XI. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną. 

 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 

 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną, na adres email naukinoah@gmail.com

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 7dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

 

XII. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 

 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2019